เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์Posted on Apr 25, 2014
ตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
เงินเดือน : 2000
ลักษณะงาน : งานประจํา
รายละเอียดงาน :
-
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
- เพศชาย / เพศหญิง  อายุ  23 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงินการธนาคาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ ชำนาญในการใช้ MS Office เป็นอย่างดี 
- มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และมีจิตใจบริการดี 
- มีทักษะการสื่อสารดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ชอบงานท้าทาย ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
- หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป /งานด้านบริการลูกค้า / การนำเสนองานในที่ประชุม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ประสบการณ์ที่ต้องการ : 0-1 ปี
จํานวนที่รับ : 1 อัตรา
Contact us